2 PolitikalarımızGRAND ALI'N TOKAT GRANDALIN HOTEL grand alin
Loading

PolitikalarımızÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKASI

İşletmemizdeçevreyikorur, kirlenmesiniönler, çevreyeolanolumsuzetkilerimiziazaltarakkorunmasınaönemveririz.

Bunun için;

• Yasaldüzenlemelereuyumsağlarçevreetkimiziazaltmayaçalışırız.

 • Atıklarımızıkaynağına, gruplarınavetehlikesınıflarınagöreetkinşekildeayırmayaözengösteririz.

• Tehlikelimaddelervekimyasallarınyalnızcaihtiyaçdurumundavegerektiğikadarkullanılmasının hem çevreyeolannegatifetkileri hem de atıkmiktarınıazaltacağınıbiliriz,

• İşletmemizdealdığımızmalzemelerde “geridönüşüm” ve “çevredostu” etiketiolanlarıtercihederekdoğayıkorumayakatkıdabulunuruz. Yenidenkullanımfırsatlarıyaratmayaçalışırız,

• Kâğıt, peçete, tuvaletkâğıdı, ambalajgibitekkullanımlıkmalzemelerigerektiğikadarkullanıpdoğayadahaazatıkbırakmayaözengösteririz,

• Atıklarıdoğruşekilde, özelliklerinegöreayrıalanlardadepolar, yasaldepolamasüresınırlarınıaşmadanlisanslı/yetkilifirmalarateslimederek, kayıtlarınımuhafazaederiz,

• Su, enerjivetümdoğalkaynaklarıtasarruflukullanmayaçalışırız. Bu hassasiyetimiziçalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimizilepaylaşırız.

• Çevreyönetimikonusundakiperformansımızıölçer, buverilerihedeflerileizlerveperformansımızıgeliştirmeyeçalışırız.

• Çalışanlarımızıçevrekonusundaeğitmeyiveduyarlılıklarınıartırmayıamaçlarız.

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ  POLİTİKASI

Dünyamızıolasıtehlikelerdenkorumakiçinenerjimiziverimlikullanıyorveenerjisarfiyatımızıazaltmakiçinhedeflerbelirliyoruz.

Bunun için;

 • Hem doğayakarşısorumluluklarımız hem de yasalyükümlülüklerimiziyerinegetirmeküzereulusalveuluslararasıstandartları, yasavedüzenlemeleritakipeder, enerjikullanımınıazaltmave/veyaenerjitüketimperformansımızınsürekliiyileştirilmesinisağlayacakçalışmalarıgönüllüolarakyürütür, çalışmalarımızınsonuçlarınıtakipederiz.
 • Hedeflerkoyar, çalışanlarımızın da katılımınısağlamakamacıylaeğitimprogramlarımızdaenerjiverimliliğineyerveririz.
 • Tümpaydaşlarımızlaenerjiyönetimikonusundaortakamaçlarvesonuçlaryaratmaküzereişbirliğiyapmayıönemseriz. Bu konulardamisafirlerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimizvetümişortaklarımızilebirliktetopyekûnbirfarkındalıkvebilinçseviyesineulaşılmasıadınaetkileşimimizisürdürmeyeçalışırız.
 • Enerjiverimliuygunürün, ekipman, teçhizatveteknolojialternatifleriniaraştırıpbulmaya, satınalmayavekullanmayaçalışırız.
 • EnerjiYönetimSistemimizidokümanteetmeyi, tümdepartmanlarımızayaymayı, gerektiğindegüncellemeyi, gözdengeçirmeyivesürekliolarakiyileştirmeyihedefleriz.
 • Enerjiriskleriniveyaenerjikısıtıgibidoğabilecekacildurumlarıdeğerlendirir, alınabilecekönlemleriplanlarız.

 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA  POLİTİKASI

Sürdürülebilirtedarikanlayışıdoğrultusundatedarikçilerimizin/çözümortaklarımızın;

 • KaliteGüvenceYönetimSistemleri, ÇevreveİşSağlığıGüvenliğiYönetimSistemleri, uluslararasıdüzeydekabulgörmüşçevrevesürdürülebilirliketiktlerine/sertifikalarınasahipolmasına,
 • Üretimvetedarikte, çevreyezararlıetkilerininolmamasına, çevremevzuatlarınauyuyorolmasına,
 • Kaynakları; doğalyaşama, ekosistemezararvermeden, uygunbirşekildekullanıyor/tüketiyorolmasına, avlanmayasaklarınauyuyorolmasına,
 • Atıklarınıenazaindirmekvedoğruyönetmekiçinçalışıyorolmasına, ürünambalajlarındadahaazambalajlamayaveyadökmeambalajlamaalternatiflerisunuyorolmasına,
 • Çevredostu, tasarruflu, yöresel, etikdeğerlereönemveren, geridönüşebilirveyageridönüştürülmüşmalzemekullanan, organik, bio, vegan, hayvanlarüzerindedenenmemiş, zararlıkimyasalbileşenleriçermeyen vb. alternatiflerisunmalarına,
 • Yerliveyerelüretim/hizmetsağlayıcısıolmasına,
 • Ülkemizin/bölgemizinmutfağını, geleneklerini, kültürünüyansıtan/tanıtanürün/hizmetolmasına,

Önemverirvebubakışaçımızıpaydaştedarikçilerimizeiletiriz. Tedarikçilerimizilebirlikteverimlisatın alma fırsatlarıyaratmayaçalışır, tedariksüreçlerindendoğançevreetkileriniazaltmayıhedefleriz.

 

KADIN HAKLARI VE CINSIYET EŞITLIĞI  POLİTİKASI

İşletmemizdecinsiyeteşitliğineönemveririz.

 • Cinsiyettfarkıgözetmeksizintümçalışanlarımızınsağlık, güvenlikverefahlarınısağlarız.
 • Kadınlarınişgücünekatılımınıtümdepartmanlarımızdadestekler, eşitfırsatlarsunarız.
 • Cinsiyetayrımıyapmadan «eşitişeeşitücret» politikasıilehareketederiz.
 • Eşitlikilkesigözetilerekgörevdağılımıyaparız.
 • Kariyerfırsatlarındaneşitdüzeydefaydalanılmasıiçingerekliortamısağlarız.
 • Eğitimpolitikalarıoluşturur, kadınlarınkatılımınavefarkındalığınartmasınadestekoluruz.
 • İş-aileyaşamdengesinikoruyançalışmaortamıveuygulamalarınıoluştururuz.
 • Kadınlarınşirketyönetimindeolmalarıiçindestekverir, eşitfırsatlarsunarız.
 • Kadınlarınhiçbirşekildeistismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlaramaruzkalmasınamüsaadeetmeyiz. Dünyayavekurumumuzakattıklarıdeğerindaimafarkındaolurvevarlıklarınıdestekleriz.

 

 

ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI

 

Çocuklar bize geleceğinemanetleridir. Onlarıbirbireyolaraktanımak, haklarınasaygıduymak, her türlüpsikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüyekarşıgözetmekvekorumakönceliklisorumluluğumuzdur.

Bunusağlamakiçin;

 • Kendikurumlarımızdaçocukişçiçalıştırılmasınamüsaadeetmezvetümişortaklarımızdan da aynıhassasiyetibekleriz.
 • İşletmeiçerisindeçocuklarıngelişiminekatkıdabulunan, düşünceveisteklerini, duygularınırahatçaifadeedebilecekleri, kendileriniözgürverahathissedecekleriortamlar/imkanlarsunarız.
 • Çalışanlarımıza, çocukistismarınınönlenmesive fark edilmesikonusundaeğitimlerveririz.
 • Çocuklarınkatıldıklarıaktivitelerdeyetişkingözetimialtındaolduklarındaneminoluruz.
 • Çocukhaklarınınkorunmasıkonusundafarkındalıkyaratmakiçineğitimlerdüzenlerveilgiliprojeleredestekveririz.
 • Çocuklarileilgilişüphelieylemlereşahitolduğumuzdaöncelikleotelyönetiminebilgiverir, gerekligörülendurumlardaresmikuruluşlardanyardımisteriz.